ΥΓΙΕΙΝΗ


Σκοπός του μαθήματος:

Εκπαίδευση στο πεδίο της παραδοσιακής Υγιεινής και στην εφαρμογή πρόληψης με πολυεστιακή προσέγγιση.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα:

1. Εισαγωγή στην Υγιεινή και ιστορική αναδρομή στον πολυεπιστημονικό χαρακτήρα της Υγιεινής,
2. Επιδράσεις στην υγεία από περιβαλλοντικούς εξωγενείς παράγοντες,
3. Δημόσια Υγεία – Δημόσια Υγιεινή. Υγιεινή τροφίμων, Διατροφή και υγεία,
4. Προβλήματα υγείας οφειλόμενα σε μόλυνση και ρύπανση τροφίμων και νερού και αέρα,
5. Υγιεινή του φυσικού περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ιατρική, Βιοκλιματολογία, Ιατρική Οικολογία,
6. Περιβάλλον και Υγεία,
7. Υγιεινή του νερού, Φυσικές, Χημικές και Μικροβιολογικές εξετάσεις του νερού,
8. Υδατογενείς – τροφιμογενείς λοιμώξεις,
9. Προβλήματα υγιεινής της ύδρευσης και υδατοδιυλιστήρια,
10. Προβλήματα υγιεινής αποχετεύσεων και απορριμμάτων,
11. Ρύπανση εσωτερικών χώρων και υγεία,
12. Σύνδρομο νοσογόνου κτηρίου,
13. Εισαγωγή στην Ιατρική Δημογραφία,
14. Εισαγωγή στην Ιατρική Επιδημιολογία,
15. Θέματα ειδικής Επιδημιολογίας και Υγιεινή,
16. Πρωτογενής και Δευτερογενής Πρόληψη,
17. Μεθοδολογία έρευνας στη Δημόσια Υγεία – Δημόσια Υγιεινή.