ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Το περιεχόμενο περιλαμβάνει: τις βασικές γνώσεις:

1) των πρωτοκόλλων DICOM, HL7, ICD-10,
2) των κατανεμημένων βάσεων δεδομένων
3) εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων–ανάλυση δεδομένων,
4) των ενδονοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων,
5) του Ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς,
6) της ασφάλειας ιατρικών δεδομένων.