ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ


Η νεφρολογία έχει ως στόχο την γνώση και απόκτηση εμπειρίας στις κύριες νοσολογικές οντότητες που αφορούν στη νεφρική λειτουργία και τις διαταραχές της σε καταστάσεις ανεπάρκειας της νεφρικής λειτουργίας (οξείας και χρόνιας).

Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορούν να εξειδικευτούν ως ακολούθως:

α) Η απόκτηση συστηματικής γνώσης της φυσιολογίας της νεφρικής λειτουργίας ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των ποικίλων συμπτωμάτων και εργαστηριακών ευρημάτων σε πιθανή διαταραχή παρουσία οξέος ή χρόνιου νεφρολογικού νοσήματος,
β) Η γνώση των κύριων νοσολογικών οντοτήτων που συνοδεύουν την παρουσία νεφρολογικών διαταραχών (νοσημάτων και κλινικών συνδρόμων). Ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τους ορισμούς, την επιδημιολογία, την παθογένεια, τα συμπτώματα, τα αντικειμενικά σημεία και εργαστηριακά-απεικονιστικά ευρήματα), αλλά και τον τρόπο διάγνωσης, τις πιθανές επιπλοκές, την πρόγνωση και την αντιμετώπιση των βασικών νεφρολογικών διαταραχών,
γ) Η κριτική αξιολόγηση των ως άνω ευρημάτων ενός εκάστου και του συνδυασμού τους και η εφαρμογή τους στη διάγνωση. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα έγινε προσπάθεια να περιληφθούν οι βασικές έννοιες – ενότητες της Νεφρολογίας, που εκτός από την ανατομία και φυσιολογία του νεφρού, διδάσκεται η κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση του νεφρολογικού ασθενή, καθώς επίσης η αξιολόγηση και η ερμηνεία παλαιότερων και νεώτερων ευρημάτων. Γίνεται επίσης συμπληρωματικά σειρά φροντιστηριακών παραδόσεων σε μικρά τμήματα με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού και χρήση δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου μετά από την ανάλυση βασικών εννοιών και νοσημάτων, τίθενται ερωτήσεις αξιολόγησης. Οι φοιτητές απαντούν ηλεκτρονικά ή μη τις ερωτήσεις και γίνεται συζήτηση – επεξήγηση των απαντήσεων. Το σύνολο των γνώσεων που θεωρείται ότι πρέπει να έχουν οι φοιτητές περιγράφονται παρακάτω αποτελώντας την διδακτέα και εξεταστέα ύλη: Το μάθημα διδάσκεται τόσο με θεωρητικά μαθήματα όσο και με φροντιστηριακά μαθήματα.

Η ύλη των θεωρητικών μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

1. Εισαγωγή στη Νεφρολογία,
2. Παθοφυσιολογία νεφρικών νοσημάτων,
3. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια,
4. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα,
5. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: εργαστηριακή εικόνα, αντιμετώπιση,
6. Σπειραματοπάθειες: παθογένεια, ταξινόμηση,
7. Διάμεσες νεφροπάθειες,
8. Μεταβολικά νοσήματα-διαβητική νεφροπάθεια,
9. Κληρονομικές νεφροπάθειες,
10. Συστηματικά νοσήματα και νεφρός,
11. Νεφρός και καρδιαγγειακό σύστημα-Κύηση-Ήπαρ.

Τα φροντιστηριακά μαθήματα διδάσκονται κατά ομάδες και η ύλη τους είναι η ακόλουθη:

1. Κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση νεφροπαθούς,
2. Εργαστηριακή προσέγγιση νεφροπαθούς,
3. Ανάλυση περιπτώσεων οξείας νεφρικής ανεπάρκειας,
4. Ανάλυση περιπτώσεων χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας,
5. Μέθοδοι υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας-κλινική,
6. Σπειραματοπάθειες-κλινικά σύνδρομα,
7. Ανάλυση περιπτώσεων διάμεσης νεφροπάθειας,
8. Ανάλυση περιπτώσεων διαβητικής νεφροπάθειας,
9. Υπέρταση,
10. Ανάλυση περιπτώσεων νεφροπάθειας από συστηματικά νοσήματα,
11. Ανάλυση περιπτώσεων νεφροπάθειας από δυσλειτουργία άλλων οργάνων.