Ανακοίνωση – Βεβαίωση Περάτωσης


Βεβαιώσεις Περάτωσης

Oι υποψήφιοι πτυχιούχοι της περιόδου Ιουνίου 2021 θα μπορούν να κατεβάσουν τη Βεβαίωση Περάτωσης ψηφιακά υπογεγραμμένη από τη σελίδα https://students.duth.gr από την Τετάρτη 28-07-2021 και ώρα 8.00 π.μ.

 

Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων

Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα

Τηλ. : 2551030912

E-mail : sresta@admin.duth.gr

 

 

Βουγιατζή Ευανθία

Τηλ. : 2551030913

E-mail : evougiat@admin.duth.gr

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2021-2022- (ΚΕ 82309, Α.Π. 27985/2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης


Πρόσκληση 27985/13-07-2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00

Διευκρίνηση:

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο πλαίσιο της με Α.Π. 27985/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο ΔΠΘ και τα οποία ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ κατά το χρονικό σημείο υποβολής της υποψηφιότητάς τους τον πρόσθετο όρο που αναγράφεται στη σελ. 3 της εν λόγω Πρόσκλησης σύμφωνα με τον οποίο «Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο … δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος» ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta, στην οποία θα δηλώνεται η πλήρωση του παραπάνω όρου, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν ψευδές, αλλά Υ/Δ στην οποία θα δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν (μέσω μεταγενέστερης Υ/Δ) άμεσα τον ΕΛΚΕ του ΔΠΘ σε περίπτωση που επιλεγούν για την υλοποίηση της πράξης και κληθούν να υπογράψουν σύμβαση, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, ως ωφελούμενοι πλέον της Δράσης, ότι δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος ή διοικητικού προσωπικού του ΔΠΘ ή Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής».

Όσοι υποψήφιοι πρόλαβαν και κατέθεσαν υποψηφιότητα συμπεριλαμβάνοντας στα δικαιολογητικά τους αυτήν την Υ/Δ (δηλαδή την ήδη υπάρχουσα στην Πρόσκληση), δίχως να συντρέχει στο πρόσωπό τους ο συγκεκριμένος όρος, παρακαλώ να κληθούν να αντικαταστήσουν εμπρόθεσμα (δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων) την ΥΔ όπως παραπάνω προτείνεται. Η αντικατάσταση της Υ/Δ θα γίνει με mail στο teach@duth.gr, αναφέροντας στο mail  ότι «η αντικατάσταση της Υ/Δ αφορά την αίτηση μου με αριθμό ../(ημερομηνία) ..-..-…. ,  στο πλαίσιο της υπ. αριθμ.,  27985/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο ΔΠΘ, έπειτα από την σχετική ανακοίνωση στις 22/7/2021».

6ΦΚΖ46ΨΖΥ1-97Ζ-1

ΩΝΣΡ46ΨΖΥ1-9ΑΩ-1

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στέγασης προπτυχιακών φοιτητών Β΄ έτους 2020-2021 των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β΄ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΕΜ. -1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-1

 

 

Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και 2018-2019 από τα έσοδα των κληροδοτημάτων ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ και ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών


13.EmailContent

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΞ. 2019-2020

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.


ΩΖΕΓ46ΜΤΛΗ-ΗΛΘ.pdf