Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Εντατική Θεραπεία” (ΑΡΡ 35159)


πρόσκληση για εισηγητική επιτροπή – ΑΡΡ 35159