Πρόσκληση αριθ. 12/31-08-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογική Ανατομία” (ΑΡΡ 30804)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 30804