Πρόσκληση αριθ. 11/31-08-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία” (ΑΡΡ 32227)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 32227