Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). ( ΦΕΚ 2904/Β/2-5-2023)


Εσωτερική κινητικότητα φοιτητών