Διαβίβαση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.


ΔΙΑΒ. ΕΚΛΟΓ. ΟΔΕ_ΕΤΕΠ_ΙΑΤΡΙΚΗ.pdf