Διαβίβαση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ε.Δ.Ι.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δ.Π.Θ.


ΔΙΑΒ. ΕΚΛΟΓ. ΟΔΕ_ΕΔΙΠ_ΙΑΤΡΙΚΗ.pdf