Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική–Υπολογιστική Ιατρική»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Σ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -ΥΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ