ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2023 2024