Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατροδικαστική-Τοξικολογία” (ΑΡΡ 30803)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 30803