Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Πνευμονολογία” (ΑΡΡ 30807)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 30807