Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατροδικαστική-Τοξικολογία” (ΑΡΡ 30803)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 30803