Πρόσκληση αριθ. 5/15-02-2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία-Ακτινολογία της κοιλίας” (ΑΡΡ 29591)


πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 29591