ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ – Συγκρότηση Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.


Όργανο Διενέργειας Εκλογών – Ιατρική

Εκλογικός Κατάλογος Φοιτητών