Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Θ.


Επισυνάπτεται το αριθμ. ΦΕΚ 2839/τ. Β’/07-06-2022 με θέμα: “Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”, καθώς επίσης και υποδείγματα αιτήσεων.

Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπερβασης & Οριο Φοίτησης