Πρόσκληση αριθ. 1/04-10-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτής Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία με έμφαση στις Λοιμώξεις” (ΑΡΡ 26048)


Πρόσκληση ΕΣ Παθολογία με έμφαση στις Λοιμώξεις