Πρόσκληση αριθ. 23/27-07-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική Μικροβιολογία-Ανοσολογία” (ΑΡΡ 25998)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 25998