Πρόσκληση αριθ. 22/27-07-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Νευρολογία” (ΑΡΡ 26049)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 26049