Πρόσκληση αριθ. 21/27-07-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ψυχιατρική” (ΑΡΡ 26052)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 26052