Πρόσκληση αριθ. 20/20-07-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αναισθησιολογία” (ΑΡΡ 26000)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 26000