Πρόγραμμα Ημερίδας «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση»


2.EmailContent-2

Πρόγραμμα ημερίδας Υ.ΠΑΙ.Θ-Ε.Α.Δ