Δημοσίευση της Πρόσκλησης που εγκρίθηκε στην συν. 126/23.03.2022 με το ΑΠ 14954/23.02.2022 και ΑΔΑ έγκρισης: 90ΘΕ46ΨΖΥ1-7ΜΕ που αφορά την χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων


Ψ35Β46ΨΖΥ1-Ξ3Ι.pdf

Αίτηση-Πρόσκλησης-15310-24.03.2022-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΓΟ