Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδοχειρουργική” (ΑΡΡ 24541)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 24541