Πρόσκληση αριθ. 14/03-02-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ακτινολογία” (ΑΡΡ 21378)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 21378