Πρόσκληση αριθ. 12/20-01-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Μαιευτική-Γυναικολογία-Εμβρυομητρική Ιατρική” (ΑΡΡ 21908)


Πρόσκληση ΕΣ – Μαιευτική_ Γυναικολογία_ Εμβρυομητρική Ιατρική.pdf