Πρόσκληση αριθ. 11/20-01-2022 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αιματολογία” (ΑΡΡ 22349)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 22349