Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Διαπιστωτική εκλογής ΕΔΙΠ