Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.


Διαπιστωτική πράξη εκλογής ΕΤΕΠ