Πρόσκληση αριθ. 9/09-12-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ορθοπαιδική” (ΑΡΡ 22346)


Πρόσκληση Αν. Καθηγητή -Ορθοπαιδική.pdf-1