Πρόσκληση αριθ. 8/09-12-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ 21179)


Πρόσκληση ΕΣ Παθολογία .pdf-1