Πρόσκληση αριθ. 7/09-12-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδιατρική-Παιδιατρική Γαστρεντερολογία”(ΑΡΡ 21910)


Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση ΕΣ Παιδιατρική.pdf-3