Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.


 

Την Τετάρτη 20-10-2021 και ώρα 12.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή υποδοχή – ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής.

Οι φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκδήλωση μέσω του MsTeams στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBhYTllMWEtZTg2Ny00MjE1LTkwOTctMmJkODg0Zjk5OGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22fc785dfc-9a7e-46da-b9db-24507480a289%22%7d

 

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής