Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Tμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων 2021 με το σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 13Β του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του αρ. 42 του ν.4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του ν.4777/2021 (Α’ 25), και 68 του ν.4653/2020 (Α’ 12) και της Φ.253.2/111290/Α5 (Β’ 4200/10-09-2021) υπουργικής απόφασης.


2021_10_6_ΥΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ_Ω2ΕΑ46ΜΤΛΗ-Ρ27.pdf