Πρόσκληση αριθ. 4/30-09-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Εντατική Θεραπεία και Υπολογιστική Ιατρική” (ΑΡΡ 21380)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 21380