Πρόσκληση αριθ. 1/30-09-2021 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μονιμοποίηση του κ. Χρήστου Αργυρίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ 21137)


Πρόσκληση μονιμοποίησης Αργυρίου – ΑΡΡ 21137