Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Εντατική Θεραπεία και Υπολογιστική Ιατρική” (ΑΡΡ 21380)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 21380