Πρόσκληση του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Πλαστική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19767)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 19767