Πρόσκληση του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19830)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 19830