Πρόσκληση του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19768)


Πρόσκληση εκλογής – ΑΡΡ 19768