Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5093188, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 και α.π. 13052/02-04-2021


9Υ3Π46ΨΖΥ1-Π28.pdf-1