Ανακοίνωση για τη στέγαση και τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022


1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2021