Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Πλαστική Χειρουργική” (ΑΡΡ:19767)


Πλαστική Χειρουργική ΑΡΡ 19767