Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ψυχιατρική-Ψυχογηριατρική” (ΑΡΡ:17934)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 17934