Πρόσκληση αριθ. 4/26-11-2020 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδοψυχιατρική”(ΑΡΡ:15977)


Πρόσκληση ΕΣ Παιδοψυχιατρική.pdf-2