Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Διαπιστωτική πράξη – εκλογή ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ στα συλλογκά όργανα ΤΙ ΔΠΘ