Ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. (από Β΄έτος σπουδών έως πτυχίο)


Ορθή Επανάληψη_ Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο

Συν1_Αίτηση Σίτισης

Συν2_ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ