Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος “Απόκτηση Ακασημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Δ.Π.Θ.)


Αποτελέσματα Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2020-2021